۱. آموزش رایگان ترجمه زبان انگلیسی

ترجمه به روش‌های مختلف آموزش داده می‌شود. ولی روشی برای آموزش ترجمه انگلیسی مناسب است که کاربردیو سریع در یادگیری باشد. در ضمن این روش تمامی نکات را آموزش دهد. در دارالفنون بوریا کلیه نکات از لحاظ ساختاری و معنای به روش آموزش ترجمه انگلیسی به روش نوین و ذهنی آموزش داده می‌شود. در اینجا می‌خواهیم کلیه این نکات آموزشی ترجمه را بصورت رایگان در اختیار علاقمندان ترجمه قررار دهیم. بصورت کاربردی این نکات آموزش رایگان ترجمه انگلیسی روی جملات مختلف اجرا می‌کنیم. این نکات منبع خوبی برای آموزش ترجمه است.

جمله ۱

 In some countries, the women are expected to wail loudly after their husbands die

ترجمه: در برخی کشورها، انتظار می‌رود زنان بعد از فوت همسر با صدای بلند سوگواری کنند.

بررسی ترجمه در آموزش رایگان انگلیسی

در این جمله are expected یک فعل مجهول است. برای ترجمه چنین افعالی در موقعیت مجهول قانون یک و دو اجرا می‌کینم. اول فعل مجهول ترجمه می‌کنیم. سپس بقیه جمله ترجمه می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب گرامر ۲۰ فصل ۲ و کتاب آموزش ترجمه انگلیسی به روش نوین و ذهنی صفحه ۴۰ مراجعه کنید. جزئیات فعل مجهول در زبان انگلیسی و شیوه ترجمه آن در این دو کتاب وجود دارد این نکته برای آموزش رایگان زبان انگلیسی اهمیت دارد.

جمله ۲

one must take appropriate precautions when approaching fierce dogs

ترجمه: وقتی نزدیک سگ های وحشی می‌شوید، باید احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرید.

بررسی ترجمه در آموزش رایگان انگلیسی

در این جمله when approaching fierce dogs جمله واره قیدی است که حذف روی آن صورت گرفته است. چون فاعل جمله با فاعل جمله واره یکی بوده است. فاعل در جمله واره حذف شده و فعل approach با ing نشانه دار شده است. موقع ترجمه این موضوع را در نظر می‌گیریم. به ترجمه one هم دقت کنید،یک ضمیر مبهم است.

جمله ۳

Although vermin are are not always visible, they probably inhibit every house in the city

ترجمه: اگرچه حیوانات موذی همیشه دیده نمی‌شوند، اما احتمالا در هر خانه شهری وجود دارند.

بررسی ترجمه آموزش رایگان انگلیسی

 

در این جمله although  برای ایجاد ضد و نقیض بکار میرود. برای ترجمه نیاز است تا جمله بعدی را با “ام”ا ترجمه کنیم. نکته بعدی برای روان سازی جمله دوم به شیوه ترجمه آن توجه کنید.

جمله ۴

To avoid embarrassing the candidates, we ballot instead of showing hands

ترجمه: برای اینکه کاندیدها خجالت نکشند، روی کاغذ رای گیری کردیم به جای اینکه کاندیدها دست خود را نشان دهند.

بررسی ترجمه

 در اینجا to avoid embarrassing the candidates یک گروه مصدر (infinitive) است. وقتی مصدر در ابتدای جمله قرار بگیرید و بعد کاما یا ویرگول قرار بگیرد. پس قید علت است. موقع ترجمه باید ” برای / جهت” استفاده کرد.

جمله ۵

The police took drastic measures to end the crime wave

ترجمه:پلیس اقدامات جدی بکاربست تا به افزایش جنایت پایان دهد.

بررسی ترجمه ذر آموزش رایگان انگلیسی

در اینجا to end  مصدر است و موقع ترجمه از لغت “تا” استفاده کردیم. و جمله را شکاندیم و بصورت فعل ترجمه کردیم. و به معادل سازی wave توجه کنید. این نکته مهم در آموزش است که در آموزش رایگان زبان داریم ارائه میدهیم.

جمله ۶

It is logical to remain neutral in  a violent argument between spouses

ترجمه: منطقی است تا در یک بحث شدید بین زن و شوهر موضع بی طرف بگیریم.

بررسی ترجمه

در این جمله it  فاعل پوچ است و ترجمه ندارد. فاعل واقعی جمله it نیست. کل بند مصدر فاعل واقعی جمله است.

جمله ۷

It is urgent that the hospital have an abundant supply of blood

ترجمه: ضرورت دارد تا بیمارستان ذخیره فراوان خون داشته باشد.

بررسی ترجمه

باید توجه کرد، در این جمله باید فعل have  در جمله واره hasباشد ولی چون قبل از جمله واره لغت urgent است فعل جمله واره به شکل ساده قرار می‌گیرد. مراجعه به کتاب گرامر ۲۰ فصل جمله واره اسمی.

جمله ۸

when the wind changed direction, the air grew quiet and the storm abated

ترجمه: وقتی باد تغییر مسیر داد، هوا آرام شد و طوفان فروکش کرد.

بررسی ترجمه:

اینجا جمله فعل grew به معنی شدن می‌شود. چون بعد از آن صفت قرار دارد. فعل grow به معنی رشد کردن می‌شود. ولی اگر بعد از فعلی صفت قرار بگیرید معنی آن ربطی می‌شود. تمامی افعال در انگلیسی می‌توانند ربطی شوند البته به این شرط که قابلیت پذیرش صفت بعد ازآنها باشد. این نکته در آموزش ترجمه انگلیسی و مکالمه انگلیسی اهمیت دارد.

جمله ۹

If you watch television, be prepared to be inundated by a myriad of advertisements

ترجمه: اگر تلویزیون تماشا می‌کنید باید آماده باشید تا با هزاران تبلیغات تلویزیونی مواجه شوید.

بررسی ترجمه

یک موضوع جالب که در اینجا دیدم حذف فاعل جمله است. و فعل را بصورت حذفی آورده در جمله. این موضوع خیل موارد نادر است. چون همیشه حذف روی جمله واره به این شکل صورت میگیرد. مورد بعدی کاربرد فعل inundate است. وقتی این فعل بصورت مجهول بکار رود به معنی موجه شدن با چیزهای زیاد میشود. تنها جای هم که میتوانید به چنین معنی برسید دیکسنری تک زانه مثل longman و oxford است. پس موقع ترجمه حتما از دیکشنری تک زبانه استفاده کنید.

جمله ۱۰

The reformers hoped to set up a utopia in Arizona

ترجمه: اصلاح طلبان می‌خواستند مدینه فاضله در آرزیزونیا دائر کند.

بررسی ترجمه

نکته قابل توجه در بررسی این جمله  معادل‌یابی برای لغت hope است. وقتی بعد hope مصدر بکار رود یعنی to + verb ، پس دیگر معنی امیدوار بودن نیست بلکه به معنی want است. دیگر معادل‌یابی برای لغت set up است. چون وقتی حرف اضافه بعد از فعل است باید معنا را درکنار هم بررسی کرد. برای هر دو مورد یعنی معادل‌یابی برای hope و set up براساس دیکشنری تک زبانه صورت گرفته است.

جمله ۱۱

Getting to school in time for the test preoccupied Judy’s mind

ترجمه: ذهن جودی مشغول این موضوع بود تا سر وقت برای آزمون در مدرسه حاضر شود.

بررسی ترجمه

هدف بررسی ترجمه این جمله روان سازی جمله است. تمرکز بر روی مرحله ۴ ترجمه است. در مرحله ۱ فقط باید جمله را ار نظر جنس و نقش بند بند کرد. در مرحله ۲ برای هر بند معادل فارسی پیدا می‌کنیم. در مرحله ۳ بندها را بهم وصل می‌کنیم و معنای درون جمله متوجه می‌شویم. اینکه هدف نویسنده زبان اصلی چی بوده است. حال نوبت مرحله ۴ است. بعد درک معنی از مرحله ۳ آن را آطور که فارسی گفته می‌شود پس می‌نویسیم. لازمه اینکار چکش کاری جمله و روان سازی است.

جمله ۱۲

Mrs.Lether confirmed that a chiropractor had been treating her.

ترجمه: خانم لتر تایید کرد که درمانگر فیزیکی او را درمان کرده بود.

بررسی ترجمه

زمان فعل جمله واره had been treating  معادل ماضی بعید استمرار است. ساختار فعل ماضی بعید استمرار یا گذشته کامل بعید  عبارت است:

  had been ving 

ماضی بعید استمرار یعنی عملی یا حالتی در گذشته دور (یعنی قبل از یک گذشته دیگر) بصورت پیوسته انجام شده است. موقع ترجمه حتما به زمان آن و انتقال تقدم  و تاخر زمانی توجه کرد. موقع معادل یابی در زبان فارسی معادل ماضی بعید ترجمه میشود همزمان با آن به تقدم و تاخر وقوع فعل را باید توجه کنید.

جمله ۱۳

During the epidemic we were forbidden to drink water unless it had been boiled

ترجمه ۱: در طول اپیدمی منع شدیم تا آب بنوشیم مگراینکه آّب جوشانده شده باشد (مگر اینکه آب را جوشانده باشیم)

ترجمه ۲:در طول اپیدمی اگر آب را نمی جوشاندیم اجازه نوشیدن نداشتیم

بررسی ترجمه

در بین این دو ترجمه، ترجمه ۲ خیلی بهتر از ترجمه ۱ است. چون ترجمه ۱ تحت الفظی است. ولی در ترجمه ۲ روان سازی اجرا شده است. در ترجمه unless دقت کنیم، موقع ترجمه معادل if not قرار دهیم.

۲. آموزش رایگان انگلیسی در ترجمه فارسی به انگلیسی

یکی از کاربردهای زبان، ترجمه فارسی به انگلیسی است. پیش زمینه آن تسلط به ترجمه انگلیسی به فارسی است. ولی از نظر بازار کاری ترجمه فارسی به انگلیسی همم وابسته به خارج ایران است و هم درآمد خوبی دارد. تمام مقالات isi برای چاپ نیاز به ترجمه انگلیسی دارند. یا خیلی از کتاب‌های علمی و مذهبی که نگارش فارسی دارند برای ارائه به خارج ایران نیاز است تا به انگلیسی ترجمه شوند. مثل ترجمه انگلیسی به فارسی، ترجمه فارسی به انگلیسی هم نیاز به آموزش دارد. هرچه مترجم متون انگلیسی بیشتری بخواند بهتر می‌تواند در زبان مقصد( انگلیسی )تسلط پیدا کند. در اینجا ترجمه فارسی به انگلیسی را روی جملات مختلف آموزش می‌دهیم.

جمله ۱ فارسی : دبیر شورای امنیت ملی کشورمان پیرامون مذاکرات وین در توییتر اظهاراتی مطرح کرد.

شیوه ترجمه در آموزش رایگان انگلیسی

ابتدا باید فعل جمله فارسی را پیدا کرد و سپس براساس نوع فعل بقیه اجزای جمله و نهایت جمله را در یکی از الگوه‌های جمله انگلیسی قرار می‌دهیم و ترجمه می‌کنیم (کتاب گرامر ۲۰ و آموزش ترجمه انگلیسی به روش نوین و ذهنی). د رجمله زیر روی معادل‌یابی لغات انگلیسی دقت کنید. چون جمله خبری است پس بصورت رسمی لغات انتخاب شده اند.مثلا لغت regarding  به جای about در نوشتار رسمی بکار میرود.

Secretary of National Security Supreme Council  of our country discussed some issues regarding Vienna talks in twitter

جمله ۲ فارسی: شمار زیادی از کارخانه های تعطیل و صنایع راکد در ماه های اخیر با تلاش دولت دوباره فعال شده است.

شیوه ترجمه

در اینجا زمان افعال توجه کنید. به دور صورت فعل را ترجمه کردیم. زمان فعل در هر دو بصورت ماضی نقلی یا حال کامل ترجمه کردیم. و از since  برای شروع زمان استفاده شده که مختص حال کامل است.

A lot of closed factories and dull industries have begun to be reactive (have become) reactive with the government’s efforts  since last months

جمله ۳ فارسی: بیت کوین تنها ارز دیجیتالی نبود که در سال ۲۰۲۱ نتوانست به بازدهی سه رقمی دست یابد.

شیوه ترجمه

در این جمله به کاربرد جمله واره دقت کنید. یکی از کاربردهای که در فارسی جمله واره است. در اینجا جمله واره وصفی است.

Bitcoin was not only digital currency that could not take tree -digit yield  in 2021

جمله ۴ فارسی: سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس خبری گزارشی از هفت سال مقاومت و تلفات متجاوزان سعودی و اماراتی در جنگ علیه یمن ارائه کرد.

شیوه ترجمه

در اینجا حشو را رعایت کردیم. یکی از موضوعاتی که در ترجمه فارسی به انگلیسی اهمیت دارد. توجه به حشو است. چون در نوشته های فارسی استفاده حشو رایج است، بویژه در فعل. در این جمله  “گزارش…. ارائه کرد” حشو است. پس در ترجمه نیازی نیست “ارائه کرد ” به انگلیسی ترجمه کرد. خود ” گزارش” را بصورت فعل ترجمه می‌کنیم. در زبان انگلیسی از حشو کمتر استفاده می‌شود. پس باید این موضوع را توجه کرد. 

Yemeni speaker of armed forces in a news conference reported seven-year resistance and mortality against Saudi Arabic and Emirate offenders in Yemeni war

جمله ۵ فارسی: مهاجرت دیجیتالی ناشی از تحریم‌های غرب و محدود شدن زمینه فعالیت شرکت‌های فناوری روسیه در خارج از این کشور، درها را به روی بازیگران داخلی باز کرده است.

شیوه ترجمه

در ترجمه فارسی به انگلیسی این جمله چون فاعل طولانی بود باید بند فاعل را کامل تشخیص می‌دادیم. سپس فعل محوری و زمان فعل را رعایت کنیم.”در خارج از کشور” را به صورت جمله واره حذفی وصفی مجهول ترجمه کردیم. به این نکته دقت کنید.

Digital emigration for the west sanctions and limitations on Russian technological companies  located in abroad have opened  the doors to the  domestic players

جمله ۶ فارسی: یک متخصص طب سنتی گفت: بی‌حوصلگی، خواب‌آلودگی، سنگینی بدن، احساس خستگی و بی‌حالی در اوایل بهار شیوع بیشتری پیدا می‌کنند بعضی از روش‌های درمانی یا پیشگیری، می‌توانند بدن را برای مواجهه با تغییرات بهار آماده کنند.

شیوه ترجمه

در اینجا دو جمله داریم و حرف ربط so بهم وصل کردیم. این حرف ربط برای نشان دادن نتیجه گیری است. ولی در زبان فارسی برای وصل کردن دو جمله از ویرگول یا همان کاما استفاده کرده است. این موضوع در زبان فارسی بسیار رایج است. اما در زبان انگلیسی برای اتصال دو جمله از حرف ربط مناسب باید استفاده کرد. البته باید به معنای دو جمله توجه داشت. براساس معنی جمله حرف ربط را استفاده کرد.

A specialist of traditional medicine said that impatience, sleepiness, being heavy weight, tired and torpidity are prevalent in the first spring; so some therapeutic and prevention methods can  prepare body for facing spring changes

جمله ۷ فارسی: پدیده گردوغباری که از صبح امروز استان‌ تهران را در بر گرفته است، طبق اعلام هواشناسی فردا نیز در تهران مستقر است اما شدت و غلظت آن کمتر خواهد بود.

شیوه ترجمه

در ترجمه این جمله “طبق اعلام هواشناسی” بصورت یک عبارت با according to”  قرار دادیم. بهترین کار برای ترجمه است. مشخص کنیم کی این جمله را بیان کرده است. البته می‌شد به شکل جمله واره قیدی با as” نوشت. مورد بعدی درمود کاربرد “but ” است. دیگر فعل “خواهد شد ” را استفاده نکردیم چون حشو می‌شد. پس با حرف ربط but معنا را انتقال دادیم. این شیوه در زبان انگلیسی زیاد رایج است.

According to announcement of meteorology , the phenomenon of dust that  has involved Tehran will remain tomorrow but less mass

جمله ۸ فارسی : برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، مولد دغدغه‌های زیادی در این کشور و اتحادیه اروپاست.

شیوه ترجمه

چندین نکته در ترجمه این جمله کوتاه وجود دارد. واژه برگزاری به انگلیسی ترجمه نکردیم. چون در فارسی چنین لغتی استفاده می‌شود ولی در انگلیسی اگر ترجمه کنیم حشو است. مورد بعدی درباره فعل جمله است . زمان فعل را بصورت ماضی نقلی یا حال کامل ترجمه کردیم چون درباره موضوعی است که شروع شده و اثرش باقی است. اگر به زمان حال ساده ترجمه میکردیم معنا را انتقال نمی‌دادیم.

French presidential election has created a lot of troubles in the country and European Union

جمله ۹ فارسی :وزارت امورخارجه امروز با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران، نسبت به حملات انجام شده به سفارت کشورمان در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات به شدت اعتراض کرد.

شیوه ترجمه

در ترجمه این جمله از مهارت جمله واره قیدی حذفی معلوم استفاده کردیم. چون فاعل جمله و جمله واره قیدی یکی است. اجازه حذف جمله واره قیدی داریم. چون جمله واره قیدی است پس از نشانه جمله وارهwhile  را حذف نکردیم. چون فعل جمله واره قیدی معلوم است پس به فعل ing دادیم. دیگر مورد بعدی کاربرد قید حالت ly است بعد مفعول قرار میگیرد.

while calling charge d’affaires of Afghan Assembly in Tehran  toady,ministry of foreign affairs protested at assault on the assembly of Iran  in Kabul and consulate general of Iran in Herat seriously

جمله ۱۰ فارسی:در واقع باید یک مرجعیتی در این میان و در دانشگاههای کشور، این مسئولیت را برعهده بگیرد و اکوسیستم نوآوری را برای ایجاد اشتغال در دانشگاه‌ها تعریف شود.

شیوه ترجمه

در این جمله می‌توان به دو صورت در انگلیسی ترجمه کرد. در ترجمه اول  با مصدر to develop هر دو جمله فارسی را به هم وصل کردیم و بصورت یک جمله در انگلیسی نوشتیم و ترجمه کردیم. ولی در ترجمه دوم با استفاده and به صورت دو جمله انگلیسی ترجمه کردیم دقیقا به سبک خود فارسی.

In fact, an authority at universities must take over the responsibility to develop the innovative ecosystem for employment opportunities at universities

In fact, an authority at universities must take over the responsibility and the innovative ecosystem must be introduced at universities to  develop employment opportunities

جمله ۱۱ فارسی: نساجی مازندران که قهرمان جام حذفی شد از این به بعد انگیزه بسیار زیادی برای خودنمایی مقابل حریفان دارد.

شیوه ترجمه

در این جمله دو نکته خوب قرار دارد. یکی استفاده از جمله واره وصفی که با نشانه that مشخص شده است. و دیگری مصدر است to demonstrate .یکی از کاربردهای مصدر بیان علت است. در اینجا این نکته رعایت شده است.

Nasaji Mazandaran that became the champion of  knockout cup has a lot of motivation to demonstrate against rivals

جمله ۱۲ فارسیهشدار نماینده مجلس به رئیسی : گرانی نان ، محرومان را درگیر بقا می کند ، جلوی ‎نئولیبرال‌های ریش‌دار دولت را بگیرید

شیوه ترجمه

موقع ترجمه حتما از دیکشنری تک زبانه استفاده کنید. در اینجا از لغت involve استفاده شده است. ساختار چیدمان لغات در اینجا بعد از لغت involve براساس دیکشنری تک زبانه است. برخی فکر می‌کنند برای ترجمه فقط نیاز به دیکشنری فارسی به انگلیسی است. درحالیکه حتما باید در کنار دیکشنری دوزبانه دیکشنری تک زبانه هم باشد.

Parliament member warned the president Raisi that the high cost of bread involves poor in living , prevent inveterate neoliberalism of the government

جمله ۱۳ فارسی: کنایه های تند و تیز به سیاست های دولت رئیسی : احسان ارکانی به فشار آزادسازی قیمت آرد به اقشار ضعیف و رهاسازی اقتصاد و معیشت و مردم از سوی دولت اعتراض کرد

شیوه ترجمه

در اینجا جمله بلندتر انتخاتب کردیم. چون تشخیص اجزای جمله فارسی مهم است. وقتی نقش ها را در زبان فارسی تشخیص دهیم. آنها را با زبان انگلیسی تطبیق می‌دهیم. سپس لغات را معادل یابی می‌کینم.

Nippy allusions to Raisi government ‘s policies  : Ehsan Arkani protest against freedom press of flour price to poor and incaution to economics, livelihood, and people from the government

جمله ۱۴ فارسی:مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های سایر سطوح بدست آورد.

شیوه ترجمه:

جمله فارسی شامل دو بخش است. یکی جمله با فعل محوری و دیگری فعل جمله واره است. در اینجا بصورت جمله واره قیدی ترجمه کردیم.

After  the government could not have satisfied pensioner to augment 10% their salaries in the different levels , the parliament interfered

۳. آموزش رایگان انگلیسی در مکالمه انگلیسی

یکی از موضوعات مهم در یادگیری زبان انگلیسی این است تا فرد در محیط خارج کشور بتواند خوب انگلیسی بفهمد و حرف بزند. یادگیری مکالمه انگلیسی منوط به یادگیری جملات کاربردی انگلیسی و استفاده آنها در آن موقعیت است. و یک انگلیسی زبان کامل متوجه شود که فرد چه جیزی گفته است. در اینجا بصورت رایگان مکالمه روزمره زبان انگلیسی بصورت رایگان آموزش می‌دهیم. تا علاقمندان زبان انگلیسی از آن بخوبی استفاده کنند.

موقعیت احوال پرسی در آموزش رایگان انگلیسی 

برای گفتن از دیدن شما خوشوقتم :

pleased to meet you

nice to meet you

glad to meet you

برای جواب احوال‌پرسی:

fine, thanks

thank you

I’ m fine, thank you

not too bad

so-so

معرفی افراد:

who is this؟

He is Mike Young

معرفی خودتان در پشت تلفن:

This is Mike

پرسیدن درباره اسم، هجی کردن اسم، شماره تلفن، آدرس،

what is your name?

How do you spell it?

what is your phone number?

what is your address?

معرفی بخش های مختلف خانه

(خانه ) house

(اتاق نشیمن ) living room

(اتاق پذیرایی) dining room

(آشپزخانه ) kitchen

( اتاق خواب) bedroom

( راهرو) lobby

( رختشور خانه) laundry =wash house

( حیاط) yard

 (پارکینگ ) car park

( زیر زمین )basement= cellar

اصطلاحات و رزرو هتل

hotel guest

I have a reservation

The hotel is full tonight

do you have reservation for me

درخواست مودبانه به انگلیسی با لغات can, could, would

can you make dinner for me please?

could you please pick me up at the mall?

would you lend me your car?

would you mind feeding my cat?

 

کاربرد near  و next  در مکالمه زبان انگلیسی

وقتی چیزی جنب و چسبیده چیز دیگر باشد از next to  استفاده می‌کنیم. ولی وقتی چیزی نزدیک چیز دیگری باشد نه چسبده از near استفاده می‌کنیم.

The milk is next to the butter

The coffee is next to the tea

The ice cream is near to the bread

The cake is near the peas

چند تا اصطلاح تاپ برای نوشتن و دادن پیام غیر رسمی

a quick message to thank you( یک پیام یا ایمیل کوچک برای تشکر)

I really enjoyed meeting your friend( واقعل از آشنای با دوستت خوشحال شدم)

she is laugh (او شخص بامزه ای است)

I am hoping to get ( قصد دارم مثلا یک چیزی بگیرم)

I will be in touch or I get in touch  (تماس میگیرم با ایمیل یا تلفن یا پیام دادن)

give my regard to Ted( سلام من را به تد برسان)

I know it is ages( می دانم خیلی زمان برده)

I want to let you know(می خواهم بگویم)

in two week’s time( از حالا دوهفته)

we could get together( میتوانیم با هم ملاقات داشته باشیم)

if it is ok with you ( اگر موافقی)

چند تا اصطلاح تاپ برای نوشتن و دادن پیام  رسمی

Dear sir or Madam ( وقتی اسم فردی که براش نامه مینویسیم نمیدانیم نامه را اینگونه شروع میکینم)

I am writing in response to….( برای شروع خود نامه از این صطلاح استفاده میکینم یعنی : در پاسخ به این موضوع…..مینویسم)

I would be grateful if you could  send me further details( این اصطلاح رسمی تر از please could you است به معنی ممکن مثلا جزئیات بیشتر را ارسال کنید)

I am available for interview for any time ( برای مصاحبه هر زمانی آزاد و آماده هستم به اصطلاح available توجه کنید)

I look forward to hearing from you ( مشتاقانه منتظرم تا شما جواب دهید برای پایان ایمیل مناسب است بویژه وقتی منتظر پاسخ باشید)

your faithfully به معنی با احترام است برای پایان دادن به نامه یا ایمیل حتی میتوانید اسم خودتان را پایان ایمیل یا نامه بگذارید بعنوان امضاء

علایم اختصاری مهم در زبان انگلیسی

EU: European Union

UN: United nations

PM: Prime Minister

MP: Member of Parliament

BBC: British Broadcasting Corporation

ID:identification ,e.g. Do you have an ID card

PC: Personal Computer

CV:curriculum vitae

ISP: Internet Service Provider

عبارت های که برای پرکردن فرم و رزومه نیاز است

a registration form:فرم  ثبت نام

enrollment form: فرم ثبت نام

visa application form : فرم درخواست ویزا

entry form: فرم ورود

landing form: فرم پرواز

date of birth: تاریخ تولد

place of birth: محل تولد

country of origin: کشور مرجع

material status: وضعیت تاهل

date of arrival: تاریخ ورود

date of departure:تاریخ حرکت

personal details : اطلاعات شخصی

education : تحصیلات

work experience : تجربه کاری

skills: مهارت ها و توانایی ها

apply : درخواست

career aims:برنامه آینده شغلی

اگرچه انگلیسی رسمی در نوشتار بیتشر استفاده می‌شود ولی در موقعیت‌های مثل اخبار تلویزیون و رادیو، اعلام‌های فرودگاه و ایستگاه قطار، همایش‌ها و غیره از انگلیسی رسمی بیشتر استفاده می‌شود. در اینجا یک سری از این لغات و عبارات را ذکر می‌کنیم (لغتی که به رنگ قرمز است در موقعیت رسمی بکار میرود و داخل پرانتز معنی آن قرار دارد)

we are not in a position to grant (give or allow) you a visa to this country

will passengers for Miami please proceed to ( go to ) gate 36

The next train to depart ( leave) from platform 7 will be the 7:22 to Reading.

If you require further assistance (more help), please contact the above address

I regret to inform you ( I am sorry to say) that we are unable to

The play will commence (start) in two minutes

The man is being questioned regarding (about) the robbery last night

only food purchase (bought) here, may be eaten on the premises (here)

زبان غیر رسمی در صحبت های روزانه و ایمیل به دوستان استفاده میشود. اصطلاحات قرمز غیر رسمی است و پرانتز معنی اصطلاح است. 

a mate (friend) of mine

I see him quite a bit (often), he is a nice bloke (man)

I am afraid m I can not make it (come) this evening

The thing is ( the problem is ), I have to look after the kinds (children)

There will still be twelve or so ( about twelve) at the meeting

Cheers ( thanks)

I bet ( I’m sure) you are hungry

I’m dying for something to eat.( want to eat something very much)

what are you up to this evening( what are you doing)

It is great ( terrific)

it was a load of rubbish ( terrible)

نکات آموزشی درباره برای گفتن علت، هدف، نتیجه و شرایط (reason, purpose, result,condition) به انگلیسی

برای بیان علت در زبان انگلیسی از این لغات استفاده می‌شود:because, since, as, because of, due to, so , the reason 

I was home early, because I was feeling tired

As/ since I was feeling tired, I went home early

در زبان انگلیسی برای بیان علت از لغت because  در ابتدای جمله استفاده نمی‌شود.

I was feeling tired, so I went home early

The reason I went home early was that I was feeling tired

They go there because of the wonderful weather

The plane was late due to bad weather

در زبان انگلیسی برای گفتن هدف از این لغات استفاده می‌شود: purpose, purpose of , so that, in order to, to

 A purpose is an intention or reason for doing something

The purpose of the meeting is to plan next year’s timetable

I bought this book so that I could improve my English

They went home early in order to watch the match on TV

She went into town to do some shopping

در زبان انگلیسی برای بیان علت از این دو حرف زیاد استفاده میشود: ,so, therefore, as a result

حرف ربط as a result, therefore  نسبت به so رسمی تر هستند.

I left my ticket at home, so I had to buy another one

They have got more money, and therefore they can afford to buy the best football players

I forgot to end email .As a result , no one knew about the meeting

برای بیان شرایط در زبان انگلیسی از این حروف ربط استفاده کنید:whether, if, unless, otherwise, as long as, in case

I did not buy it because I  was not sure whether you would like it

We sometimes use whether (if) when we are not sure about something

We will be late unless we leave now

I have to go now, otherwise I will miss the late bus

You can borrow it as long as you bring it back by Thursday

I am taking my umbrella in case it rains

در زبان انگلیسی برای اضافه کردن مطلب چه به صورت رسمی چه غیر رسمی از حروف ربط زیر استفاده مکنیم و این حروف ربط به صورت قرمز نوشته شده‌اند.

The restaurant has excellent food, it’s also very good value

You always get a good view, and the seats are comfortable as well (too)

As well as getting cheaper tickets, I also got opportunity to buy them in advance

The clothes are nice, and what’s more, the shop is open very day of the week

The scheme gives young people experience. In addition , companies can afford to employ them

In addition to the new food department , they’ re also planning to open a cafe.

Besides being a mum with four children, she’s also successful designer

وقتی صحبتی یا جمله ای غیر منتظره یا تعجب انگیز در مقایسه با جمله قبل باشد، از حروف ربط قرمز در جملات زیر استفاده می‌شود.

Although/Even though the sun was shinning , it wasn’t very warm

We found the place quite easily, although/ even though we didn’t know where it was

They went for a walk despite the fact that it was raining

Despite having no money, we still seemed very happy

They got there  on time in spite of the delay

In spite of all the problem, we still enjoyed the trip

برای وصل کردن جمله تعجب آور است از however و yet استفاده می‌کنیم. درمورد though  اگر آخر جمله قرار بگیرد مثل however معنی بهرحال می‌دهد.

I don’t agree with a lot of his methods.However,he is a very good teacher

We didn’t particularly like the house.The garden ,however, was wonderful

It was warm and sunny when we were there. Most of the time,however,it’s quite cold

We went in the autumn, yet it was still quite warm

I didn’t like the film much. I’m glad I went to see it , though

 They told us the shop was next to the station.We never found it, though

 

برای مقایسه دو موقعیت متفاوت از این حرف ربط بیشتر در زبان انگلیسی استفاده میشود:while/whereas

Alex is very quick to understand, whereas  the others are quite slow

I get 20 $ an hour, while Josh only gets  ۱۲ dollar

The speed limit on this road is 80 kph,whereas it’s 130 kph on the motorway

I was very keen on the film, whereas Ali didn’t like it at all

دو حرف ربط when و  as soon as هر دو یک معنی می‌دهند و برای زمان کاربرد دارند، as soon as ولی اشاره به فوریت و اهیمت یک موضوع اشاره دارد.(آموزش رایگان انگلیسی)

I’ll phone my uncle when/as soon as I get home

As soon as /when you’ve finished this exercise, you can go home

به این نکته توجه کنید بعد از as soon as و when  از علایم آینده مثل will  استفاده نشود.

دو موضع در یک زمان رخ دهد از while , just as , as و با توجه به توضیحات زیر از when استفاده می‌کنیم.

Carla got ready while cooked the dinner

The accident happened while I was on my way to work

I saw him ( just) as I came out of the office

در جمله دوم به جای while می‌توان از when و as استفاده کرد.

در جمله سوم چون دوتا عمل کوتاه در یک زمان رخ داده می‌توان از when  استفاده کرد.

 

after, then, after that, afterwards, before در آموزش رایگان انگلیسی وقتی یک رویداد بعد از رویداد دیگر رخ دهد برای نشان دادن آنها در زبان انگلیسی از این حروف ربط استفاده می‌شود

We met the others in the cafe and then we went to the match

I talked to Joe , and afterwards  I came home

I was in Caracas for three months, and after that I went to Colombia

After my visit to New York , I decided to have a rest

We had something to eat before going out

برای نشان دادن توالی وقایع در زبان انگلیسی از این واژگان استفاده می‌کنیم: first of all, first,after that, then, finally

We had a really nice holiday . First of all/first we spent a few days in St. Moritz.After  that/ then we drove down the coast and stayed in Portofino for a week. Finally, we went back to Switzerland to stay with my uncle

 

برای بیان شروع و پایان رویدادها در زبان انگلیسی از این واژگان استفاده می‌کنیم:to begin with, a while, at first, eventually, in the end

To begin with, the two girl got on very well they shared the flat.But after a while , they started arguing about various things, and eventually  Beth walked out and found a new place

At first I enjoyed the classes, but after a while it got a bit boring, and in the end I left

کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی

She hardy ever plays tennis now

I occasionally go to the theater

We see them quite frequently

I am often late 

He rarely works at weekends

I have never been to America

قید تکرار در زبان انگلیسی از صد در صد مثبت تا منفی بکار می‌رود. قید تکرار بعد از قبل فعل اصلی  و بعد فعل ربطی قرار دارد. به ترتیب قیدها در زیر توجه کنید:

always- often (frequently), quite often, sometimes, occasionally, hardly ever, rarely, seldom, never

قید مقدار:how much درمثال‌های زیر توضیح می‌دهیم

I was a bit tired. The flat was a little (bite) small. She was slightly nervous

قید bit-slightly- a little تقریبا معنای یکسان دارند. قبل از صفت قرار می‌گیرند. مفهوم منفی را انتقال می‌دهند. یعنی با صفت‌های که مفهوم منفی دارند همراه می‌شوند.

چهار قید دیگر وجود دارد که معنی بیشتر از a bit دارند، اما معنی کتمتر از very  دارند.

The hotel was quite busy (we had quite a nice room)

The food was fairly boring ( It was a fairly wet day)

I was rather annoyed I missed the film ( It was a rather good pretty)

The weather was pretty good (We had a pretty difficult journey)

We had an extremely interesting trip ( we had very interesting trip)

It’s an incredibly good book

قید تکرار یا manner adverbs : شیوه انجام دادن یک کار توسط یک شخص یا شیوه زخ دادن چیزی

Nine has secretly put all of the letters into her bags

Petra was in pain, and I could see she needed help urgently

 

دیدگاه‌ها
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه