ترجمه شفاهی
ارسال شده توسط bouriadmin
21 شهریور 1401

1. نکات گفتاری در آموزش ترجمه شفاهی

یکی از موضوعات مهم در یادگیری زبان انگلیسی این است تا فرد در محیط خارج کشور بتواند خوب انگلیسی بفهمد و حرف بزند. ترجمه شفاهی بهترین روش برای درک متقابل یک خارجی است. آموزش ترجمه شفاهی انگلیسی منوط به یادگیری جملات کاربردی انگلیسی و استفاده آنها در آن موقعیت است. و یک انگلیسی زبان کامل متوجه شود که فرد چه جیزی گفته است. در اینجا بصورت رایگان ترجمه شفاهی زبان انگلیسی بصورت رایگان آموزش ترجمه شفاهی  می‌ پردازیم. تا علاقمندان زبان انگلیسی از آن بخوبی استفاده کنند.

موقعیت احوال پرسی در آموزش ترجمه شفاهی

برای گفتن از دیدن شما خوشوقتم

it is pleased to meet you 

it is nice to meet you

it is glad to meet you

سوال احوال‌پرسی  رسمی

how are you

how do you do

how have you been

سوال احوال پرسی غیر رسمی

how are you doing

how’s it going

how’s every thing

what’s up

are you ok

برای جواب احوال‌پرسی

fine, thanks

thank you

I’ m fine, thank you

not too bad

so-so

سوال در مورد شماره تلفن، آدرس محل اقامت، آدرس ایمیل و وضعیت تاهل

what’s your phone number

what’s your address

what’s your email address

what’s your marital status

 

معرفی افراد

who is this؟

He is Mike Young

معرفی خودتان در پشت تلفن

This is Mike

پرسیدن درباره اسم، هجی کردن اسم، شماره تلفن، آدرس

what is your name?

How do you spell it?

what is your phone number?

what is your address?

معرفی بخش های مختلف خانه در آموزش ترجمه شفاهی

(خانه ) house

(اتاق نشیمن ) living room

(اتاق پذیرایی) dining room

(آشپزخانه ) kitchen

( اتاق خواب) bedroom

( راهرو) lobby

( رختشور خانه) laundry =wash house

( حیاط) yard

 (پارکینگ ) car park

( زیر زمین )basement= cellar

اصطلاحات و رزرو هتل

hotel guest

I have a reservation

The hotel is full tonight

do you have reservation for me

درخواست مودبانه به انگلیسی با لغات can, could, would

can you make dinner for me please?

could you please pick me up at the mall?

would you lend me your car?

would you mind feeding my cat?

کاربرد near  و next  در ترجمه شفاهی

وقتی چیزی جنب و چسبیده چیز دیگر باشد از next to  استفاده می‌کنیم. ولی وقتی چیزی نزدیک چیز دیگری باشد نه چسبده از near استفاده می‌کنیم.

The milk is next to the butter

The coffee is next to the tea

The ice cream is near to the bread

The cake is near the peas

2. نکات نگارشی در ترجمه شفاهی

چند تا اصطلاح تاپ برای نوشتن و دادن پیام غیر رسمی در آموزش ترجمه شفاهی

a quick message to thank you( یک پیام یا ایمیل کوچک برای تشکر)

I really enjoyed meeting your friend( واقعل از آشنای با دوستت خوشحال شدم)

she is laugh (او شخص بامزه ای است)

I am hoping to get ( قصد دارم مثلا یک چیزی بگیرم)

I will be in touch or I get in touch  (تماس میگیرم با ایمیل یا تلفن یا پیام دادن)

give my regard to Ted( سلام من را به تد برسان)

I know it is ages( می دانم خیلی زمان برده)

I want to let you know(می خواهم بگویم)

in two week’s time( از حالا دوهفته)

we could get together( میتوانیم با هم ملاقات داشته باشیم)

if it is ok with you ( اگر موافقی)

چند تا اصطلاح تاپ برای نوشتن و دادن پیام  رسمی در آموزش ترجمه شفاهی

Dear sir or Madam ( وقتی اسم فردی که براش نامه مینویسیم نمیدانیم نامه را اینگونه شروع میکینم)

I am writing in response to….( برای شروع خود نامه از این صطلاح استفاده میکینم یعنی : در پاسخ به این موضوع…..مینویسم)

I would be grateful if you could  send me further details( این اصطلاح رسمی تر از please could you است به معنی ممکن مثلا جزئیات بیشتر را ارسال کنید)

I am available for interview for any time ( برای مصاحبه هر زمانی آزاد و آماده هستم به اصطلاح available توجه کنید)

I look forward to hearing from you ( مشتاقانه منتظرم تا شما جواب دهید برای پایان ایمیل مناسب است بویژه وقتی منتظر پاسخ باشید)

your faithfully به معنی با احترام است برای پایان دادن به نامه یا ایمیل حتی میتوانید اسم خودتان را پایان ایمیل یا نامه بگذارید بعنوان امضاء

علایم اختصاری مهم در زبان انگلیسی برای آموزش ترجمه شفاهی

EU: European Union

UN: United nations

PM: Prime Minister

MP: Member of Parliament

BBC: British Broadcasting Corporation

ID:identification ,e.g. Do you have an ID card

PC: Personal Computer

CV:curriculum vitae

ISP: Internet Service Provider

تمرکز عبارت های در آموزش ترجمه شفاهی  برای پرکردن فرم و رزومه

a registration form:فرم  ثبت نام

enrollment form: فرم ثبت نام

visa application form : فرم درخواست ویزا

entry form: فرم ورود

landing form: فرم پرواز

date of birth: تاریخ تولد

place of birth: محل تولد

country of origin: کشور مرجع

material status: وضعیت تاهل

date of arrival: تاریخ ورود

date of departure:تاریخ حرکت

personal details : اطلاعات شخصی

education : تحصیلات

work experience : تجربه کاری

skills: مهارت ها و توانایی ها

apply : درخواست

career aims:برنامه آینده شغلی

اگرچه انگلیسی رسمی در نوشتار بیتشر استفاده می‌شود ولی در موقعیت‌های مثل اخبار تلویزیون و رادیو، اعلام‌های فرودگاه و ایستگاه قطار، همایش‌ها و غیره از انگلیسی رسمی بیشتر استفاده می‌شود. در اینجا یک سری از این لغات و عبارات را ذکر می‌کنیم (لغتی که به رنگ قرمز است در موقعیت رسمی بکار میرود و داخل پرانتز معنی آن قرار دارد)

we are not in a position to grant (give or allow) you a visa to this country

will passengers for Miami please proceed to ( go to ) gate 36

The next train to depart ( leave) from platform 7 will be the 7:22 to Reading.

If you require further assistance (more help), please contact the above address

I regret to inform you ( I am sorry to say) that we are unable to

The play will commence (start) in two minutes

The man is being questioned regarding (about) the robbery last night

only food purchase (bought) here, may be eaten on the premises (here)

زبان غیر رسمی در صحبت های روزانه و ایمیل به دوستان استفاده میشود. اصطلاحات قرمز غیر رسمی است و پرانتز معنی اصطلاح است.

a mate (friend) of mine

I see him quite a bit (often), he is a nice bloke (man)

I am afraid m I can not make it (come) this evening

The thing is ( the problem is ), I have to look after the kinds (children)

There will still be twelve or so ( about twelve) at the meeting

Cheers ( thanks)

I bet ( I’m sure) you are hungry

I‘m dying for something to eat.( want to eat something very much)

what are you up to this evening( what are you doing)

It is great ( terrific)

it was a load of rubbish ( terrible)

نکات آموزشی درباره برای گفتن علت، هدف، نتیجه و شرایط (reason, purpose, result,condition) به انگلیسی

برای بیان علت در زبان انگلیسی از این لغات استفاده می‌شود:because, since, as, because of, due to, so , the reason 

I was home early, because I was feeling tired

As/ since I was feeling tired, I went home early

در زبان انگلیسی برای بیان علت از لغت because  در ابتدای جمله استفاده نمی‌شود.

I was feeling tired, so I went home early

The reason I went home early was that I was feeling tired

They go there because of the wonderful weather

The plane was late due to bad weather

در زبان انگلیسی برای گفتن هدف از این لغات استفاده می‌شود: purpose, purpose of , so that, in order to, to

 A purpose is an intention or reason for doing something

The purpose of the meeting is to plan next year’s timetable

I bought this book so that I could improve my English

They went home early in order to watch the match on TV

She went into town to do some shopping

در زبان انگلیسی برای بیان علت از این دو حرف زیاد استفاده میشود: ,so, therefore, as a result

حرف ربط as a result, therefore  نسبت به so رسمی تر هستند.

I left my ticket at home, so I had to buy another one

They have got more money, and therefore they can afford to buy the best football players

I forgot to end email .As a result , no one knew about the meeting

برای بیان شرایط در زبان انگلیسی از این حروف ربط استفاده کنید:whether, if, unless, otherwise, as long as, in case

I did not buy it because I  was not sure whether you would like it

We sometimes use whether (if) when we are not sure about something

We will be late unless we leave now

I have to go now, otherwise I will miss the late bus

You can borrow it as long as you bring it back by Thursday

I am taking my umbrella in case it rains

در زبان انگلیسی برای اضافه کردن مطلب چه به صورت رسمی چه غیر رسمی از حروف ربط زیر استفاده مکنیم و این حروف ربط به صورت قرمز نوشته شده‌اند.

The restaurant has excellent food, it’s also very good value

You always get a good view, and the seats are comfortable as well (too)

As well as getting cheaper tickets, I also got opportunity to buy them in advance

The clothes are nice, and what’s more, the shop is open very day of the week

The scheme gives young people experience. In addition , companies can afford to employ them

In addition to the new food department , they’ re also planning to open a cafe.

Besides being a mum with four children, she’s also successful designer

وقتی صحبتی یا جمله ای غیر منتظره یا تعجب انگیز در مقایسه با جمله قبل باشد، از حروف ربط قرمز در جملات زیر استفاده می‌شود.

Although/Even though the sun was shinning , it wasn’t very warm

We found the place quite easily, although/ even though we didn’t know where it was

They went for a walk despite the fact that it was raining

Despite having no money, we still seemed very happy

They got there  on time in spite of the delay

In spite of all the problem, we still enjoyed the trip

برای وصل کردن جمله تعجب آور است از however و yet استفاده می‌کنیم. درمورد though  اگر آخر جمله قرار بگیرد مثل however معنی بهرحال می‌دهد.

I don’t agree with a lot of his methods.However,he is a very good teacher

We didn’t particularly like the house.The garden ,however, was wonderful

It was warm and sunny when we were there. Most of the time,however,it’s quite cold

We went in the autumn, yet it was still quite warm

I didn’t like the film much. I’m glad I went to see it , though

 They told us the shop was next to the station.We never found it, though

 

برای مقایسه دو موقعیت متفاوت از این حرف ربط بیشتر در زبان انگلیسی استفاده میشود:while/whereas

Alex is very quick to understand, whereas  the others are quite slow

I get 20 $ an hour, while Josh only gets  12 dollar

The speed limit on this road is 80 kph,whereas it’s 130 kph on the motorway

I was very keen on the film, whereas Ali didn’t like it at all

دو حرف ربط when و  as soon as هر دو یک معنی می‌دهند و برای زمان کاربرد دارند، as soon as ولی اشاره به فوریت و اهیمت یک موضوع اشاره دارد.(آموزش رایگان انگلیسی)

I’ll phone my uncle when/as soon as I get home

As soon as /when you’ve finished this exercise, you can go home

به این نکته توجه کنید بعد از as soon as و when  از علایم آینده مثل will  استفاده نشود.

دو موضع در یک زمان رخ دهد از while , just as , as و با توجه به توضیحات زیر از when استفاده می‌کنیم.

Carla got ready while cooked the dinner

The accident happened while I was on my way to work

I saw him ( just) as I came out of the office

در جمله دوم به جای while می‌توان از when و as استفاده کرد.

در جمله سوم چون دوتا عمل کوتاه در یک زمان رخ داده می‌توان از when  استفاده کرد.

after, then, after that, afterwards, before در آموزش رایگان انگلیسی وقتی یک رویداد بعد از رویداد دیگر رخ دهد برای نشان دادن آنها در زبان انگلیسی از این حروف ربط استفاده می‌شود

We met the others in the cafe and then we went to the match

I talked to Joe , and afterwards  I came home

I was in Caracas for three months, and after that I went to Colombia

After my visit to New York , I decided to have a rest

We had something to eat before going out

برای نشان دادن توالی وقایع در زبان انگلیسی از این واژگان استفاده می‌کنیم: first of all, first,after that, then, finally

We had a really nice holiday . First of all/first we spent a few days in St. Moritz.After  that/ then we drove down the coast and stayed in Portofino for a week. Finally, we went back to Switzerland to stay with my uncle

 

برای بیان شروع و پایان رویدادها در زبان انگلیسی از این واژگان استفاده می‌کنیم:to begin with, a while, at first, eventually, in the end

To begin with, the two girls got on very well they shared the flat.But after a while , they started arguing about various things, and eventually  Beth walked out and found a new place

At first I enjoyed the classes, but after a while it got a bit boring, and in the end I left

کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی

She hardy ever plays tennis now

I occasionally go to the theater

We see them quite frequently

I am often late 

He rarely works at weekends

I have never been to America

قید تکرار در زبان انگلیسی از صد در صد مثبت تا منفی بکار می‌رود. قید تکرار بعد از قبل فعل اصلی  و بعد فعل ربطی قرار دارد. به ترتیب قیدها در زیر توجه کنید:

always- often (frequently), quite often, sometimes, occasionally, hardly ever, rarely, seldom, never

قید مقدار:how much درمثال‌های زیر توضیح می‌دهیم

I was a bit tired. The flat was a little (bite) small. She was slightly nervous

قید bit-slightly- a little تقریبا معنای یکسان دارند. قبل از صفت قرار می‌گیرند. مفهوم منفی را انتقال می‌دهند. یعنی با صفت‌های که مفهوم منفی دارند همراه می‌شوند.

چهار قید دیگر وجود دارد که معنی بیشتر از a bit دارند، اما معنی کمتر از very  دارند.

The hotel was quite busy (we had quite a nice room)

The food was fairly boring ( It was a fairly wet day)

I was rather annoyed I missed the film ( It was a rather good pretty)

The weather was pretty good (We had a pretty difficult journey)

We had an extremely interesting trip ( we had very interesting trip)

It’s an incredibly good book

قید تکرار یا manner adverbs : شیوه انجام دادن یک کار توسط یک شخص یا شیوه زخ دادن چیزی

Nine has secretly put all of the letters into her bags

Petra was in pain, and I could see she needed help urgently

فرق بین affect  و effect

affect فعل است اما effect اسم است.

Pollution can affect people’s breathing

Pollution can have an effect on people’s breathing

3. آموزش ترجمه شفاهی در جملات مختلف

a. برای گفتن خودمانی و غیر رسمی،  اینکه یک نفر بامزه  است.

She is a laugh

b.غیر رسمی می خواهیم بگویم فلانی دوست من است.

a mate of mine

c. غیر رسمی : می خواهیم بگویم  او مرد/ پسر خوبی  است

He’s a nice bloke

موضوعات:
نوشته
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه