ترجمه انگلیسی به فارسی
ارسال شده توسط bouriadmin
5 دی 1400

آموزش رایگان ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه به روش‌های مختلف آموزش داده می‌شود. ولی روشی برای آموزش ترجمه انگلیسی به فارسی  مناسب است که کاربردیو سریع در یادگیری باشد. در ضمن این روش تمامی نکات را آموزش دهد. در دارالفنون بوریا کلیه نکات از لحاظ ساختاری و معنای به روش آموزش ترجمه انگلیسی به روش نوین و ذهنی آموزش داده می‌شود. در اینجا می‌خواهیم کلیه این نکات آموزشی ترجمه را بصورت رایگان در اختیار علاقمندان ترجمه قررار دهیم. بصورت کاربردی این نکات آموزش رایگان ترجمه انگلیسی روی جملات مختلف اجرا می‌کنیم. این نکات منبع خوبی برای آموزش ترجمه است.

جمله 1

 In some countries, the women are expected to wail loudly after their husbands die

ترجمه: در برخی کشورها، انتظار می‌رود زنان بعد از فوت همسر با صدای بلند سوگواری کنند.

بررسی ترجمه انگلیسی به فارسی

در این جمله are expected یک فعل مجهول است. برای ترجمه چنین افعالی در موقعیت مجهول قانون یک و دو اجرا می‌کینم. اول فعل مجهول ترجمه می‌کنیم. سپس بقیه جمله ترجمه می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب گرامر 20 فصل 2 و کتاب آموزش ترجمه انگلیسی به روش نوین و ذهنی صفحه 40 مراجعه کنید. جزئیات فعل مجهول در زبان انگلیسی و شیوه ترجمه آن در این دو کتاب وجود دارد این نکته برای آموزش رایگان زبان انگلیسی اهمیت دارد.

جمله 2

one must take appropriate precautions when approaching fierce dogs

ترجمه: وقتی نزدیک سگ های وحشی می‌شوید، باید احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرید.

بررسی ترجمه انگلیسی به فارسی

در این جمله when approaching fierce dogs جمله واره قیدی است که حذف روی آن صورت گرفته است. چون فاعل جمله با فاعل جمله واره یکی بوده است. فاعل در جمله واره حذف شده و فعل approach با ing نشانه دار شده است. موقع ترجمه این موضوع را در نظر می‌گیریم. به ترجمه one هم دقت کنید،یک ضمیر مبهم است.

جمله 3

Although vermin are are not always visible, they probably inhibit every house in the city

ترجمه: اگرچه حیوانات موذی همیشه دیده نمی‌شوند، اما احتمالا در هر خانه شهری وجود دارند.

بررسی ترجمه انگلیسی به فارسی

 

در این جمله although  برای ایجاد ضد و نقیض بکار میرود. برای ترجمه نیاز است تا جمله بعدی را با “ام”ا ترجمه کنیم. نکته بعدی برای روان سازی جمله دوم به شیوه ترجمه آن توجه کنید.

جمله 4

To avoid embarrassing the candidates, we ballot instead of showing hands

ترجمه: برای اینکه کاندیدها خجالت نکشند، روی کاغذ رای گیری کردیم به جای اینکه کاندیدها دست خود را نشان دهند.

بررسی ترجمه

 در اینجا to avoid embarrassing the candidates یک گروه مصدر (infinitive) است. وقتی مصدر در ابتدای جمله قرار بگیرید و بعد کاما یا ویرگول قرار بگیرد. پس قید علت است. موقع ترجمه باید ” برای / جهت” استفاده کرد.

جمله 5

The police took drastic measures to end the crime wave

ترجمه:پلیس اقدامات جدی بکاربست تا به افزایش جنایت پایان دهد.

بررسی ترجمه انگلیسی به فارسی

در اینجا to end  مصدر است و موقع ترجمه از لغت “تا” استفاده کردیم. و جمله را شکاندیم و بصورت فعل ترجمه کردیم. و به معادل سازی wave توجه کنید. این نکته مهم در آموزش است که در آموزش رایگان زبان داریم ارائه میدهیم.

جمله 6

It is logical to remain neutral in  a violent argument between spouses

ترجمه: منطقی است تا در یک بحث شدید بین زن و شوهر موضع بی طرف بگیریم.

بررسی ترجمه

در این جمله it  فاعل پوچ است و ترجمه ندارد. فاعل واقعی جمله it نیست. کل بند مصدر فاعل واقعی جمله است.

جمله 7

It is urgent that the hospital have an abundant supply of blood

ترجمه: ضرورت دارد تا بیمارستان ذخیره فراوان خون داشته باشد.

بررسی ترجمه

باید توجه کرد، در این جمله باید فعل have  در جمله واره hasباشد ولی چون قبل از جمله واره لغت urgent است فعل جمله واره به شکل ساده قرار می‌گیرد. مراجعه به کتاب گرامر 20 فصل جمله واره اسمی.

جمله 8

when the wind changed direction, the air grew quiet and the storm abated

ترجمه: وقتی باد تغییر مسیر داد، هوا آرام شد و طوفان فروکش کرد.

بررسی ترجمه:

اینجا جمله فعل grew به معنی شدن می‌شود. چون بعد از آن صفت قرار دارد. فعل grow به معنی رشد کردن می‌شود. ولی اگر بعد از فعلی صفت قرار بگیرید معنی آن ربطی می‌شود. تمامی افعال در انگلیسی می‌توانند ربطی شوند البته به این شرط که قابلیت پذیرش صفت بعد ازآنها باشد. این نکته در آموزش ترجمه انگلیسی و مکالمه انگلیسی اهمیت دارد.

جمله 9

If you watch television, be prepared to be inundated by a myriad of advertisements

ترجمه: اگر تلویزیون تماشا می‌کنید باید آماده باشید تا با هزاران تبلیغات تلویزیونی مواجه شوید.

بررسی ترجمه

یک موضوع جالب که در اینجا دیدم حذف فاعل جمله است. و فعل را بصورت حذفی آورده در جمله. این موضوع خیل موارد نادر است. چون همیشه حذف روی جمله واره به این شکل صورت میگیرد. مورد بعدی کاربرد فعل inundate است. وقتی این فعل بصورت مجهول بکار رود به معنی موجه شدن با چیزهای زیاد میشود. تنها جای هم که میتوانید به چنین معنی برسید دیکسنری تک زانه مثل longman و oxford است. پس موقع ترجمه حتما از دیکشنری تک زبانه استفاده کنید.

جمله 10

The reformers hoped to set up a utopia in Arizona

ترجمه: اصلاح طلبان می‌خواستند مدینه فاضله در آرزیزونیا دائر کند.

بررسی ترجمه

نکته قابل توجه در بررسی این جمله  معادل‌یابی برای لغت hope است. وقتی بعد hope مصدر بکار رود یعنی to + verb ، پس دیگر معنی امیدوار بودن نیست بلکه به معنی want است. دیگر معادل‌یابی برای لغت set up است. چون وقتی حرف اضافه بعد از فعل است باید معنا را درکنار هم بررسی کرد. برای هر دو مورد یعنی معادل‌یابی برای hope و set up براساس دیکشنری تک زبانه صورت گرفته است.

جمله 11

Getting to school in time for the test preoccupied Judy’s mind

ترجمه: ذهن جودی مشغول این موضوع بود تا سر وقت برای آزمون در مدرسه حاضر شود.

بررسی ترجمه

هدف بررسی ترجمه این جمله روان سازی جمله است. تمرکز بر روی مرحله 4 ترجمه است. در مرحله 1 فقط باید جمله را ار نظر جنس و نقش بند بند کرد. در مرحله 2 برای هر بند معادل فارسی پیدا می‌کنیم. در مرحله 3 بندها را بهم وصل می‌کنیم و معنای درون جمله متوجه می‌شویم. اینکه هدف نویسنده زبان اصلی چی بوده است. حال نوبت مرحله 4 است. بعد درک معنی از مرحله 3 آن را آطور که فارسی گفته می‌شود پس می‌نویسیم. لازمه اینکار چکش کاری جمله و روان سازی است.

جمله 12

Mrs.Lether confirmed that a chiropractor had been treating her.

ترجمه: خانم لتر تایید کرد که درمانگر فیزیکی او را درمان کرده بود.

بررسی ترجمه

زمان فعل جمله واره had been treating  معادل ماضی بعید استمرار است. ساختار فعل ماضی بعید استمرار یا گذشته کامل بعید  عبارت است:

  had been ving 

ماضی بعید استمرار یعنی عملی یا حالتی در گذشته دور (یعنی قبل از یک گذشته دیگر) بصورت پیوسته انجام شده است. موقع ترجمه حتما به زمان آن و انتقال تقدم  و تاخر زمانی توجه کرد. موقع معادل یابی در زبان فارسی معادل ماضی بعید ترجمه میشود همزمان با آن به تقدم و تاخر وقوع فعل را باید توجه کنید.

جمله 13

During the epidemic we were forbidden to drink water unless it had been boiled

ترجمه 1: در طول اپیدمی منع شدیم تا آب بنوشیم مگراینکه آّب جوشانده شده باشد (مگر اینکه آب را جوشانده باشیم)

ترجمه 2:در طول اپیدمی اگر آب را نمی جوشاندیم اجازه نوشیدن نداشتیم

بررسی ترجمه

در بین این دو ترجمه، ترجمه 2 خیلی بهتر از ترجمه 1 است. چون ترجمه 1 تحت الفظی است. ولی در ترجمه 2 روان سازی اجرا شده است. در ترجمه unless دقت کنیم، موقع ترجمه معادل if not قرار دهیم.

 

 

 

 

 

 

موضوعات:
نوشته
2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه